Comenius

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákunk!

Tájékoztatni szeretném Önöket a közösségi szolgálat teljesítésének törvényi hátteréről, jellemzőiről, menetéről és dokumentálásáról. Valamint az iskolával kapcsolatban álló szervezetekről és egyesületekről.

 1. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Törvényi háttér:

 • A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat),

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

 • A Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium Pedagógiai Programjának részeként a Közösségi Szolgálat Szabályzata szabályozza a közösségi szolgálat elvégzését.

A közösségi szolgálat keretein között folytatható tevékenységek területei:

 • egészségügyi (kórházak, idősek otthona stb.),
 • szociális és jótékonysági (pl.: Székesfehérvári Nagy Családosok Egyesülete)
 • oktatási (bölcsődék, óvodák, iskolák, Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola mentor programja), 
 • kulturális és közösségi (művelődési házak, könyvtárak, kulturális és sport egyesületek),
 • környezet- és természetvédelemi, 
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat legfőbb jellemzői:

 • Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják,
 • 50 óra teljesítése kötelező, ebből 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás, amit az iskola igazol a foglalkozásokon résztvevő diákoknak,
 • a tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket, de tanévente csak három szervezetet választhatnak,
 • a tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés,
 • a bevont tanulók a 9-11. évfolyam tanulói (esetenként utolsó évfolyamos tanulók). Törekedni kell az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre.
 • a fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából szakmai koordinátort (vagy mentort) nevez meg;
 • az iskola iskolai koordinátort rendel a fogadó szervezetekhez;
 • a tanuló a tevékenységéről foglalkozási naplót vezet, melyet a szakmai és az iskolai koordinátor hitelesít;
 • a szolgálat megkezdését jelentkezési lapon kell az intézménynek jelezni (minden tanév elején), a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg,
 • az osztályfőnök dokumentálja a teljesítést: napló, törzskönyv, bizonyítvány.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

- a tanuló által kitöltött jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát, minden tanévre vonatkozóan,

- az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,

 • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazolás átvétele a 12. évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány átvételével egy időben történik.
 • külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. Diákjainknak csak azon szervezeteknél végzett közösségi szolgálati tevékenységét áll módunkban elfogadni, mely szervezettel az Iskolának van együttműködési megállapodása!

Az iskolában végezhető tevékenységek:

 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy idősebb diákként a fiatalabbakat vagy egymást, a tanórák után, mentorálják, a tanulásban segítsék. Természetesen erősen ellenőrzötten, a mentor (közösségi szolgálatot végző diák) és az iskola együttműködési megállapodás írnak alá.
 • Az iskola más egységeiben történő programok szervezésében, kivitelezésében segítenek ezek a közösségi szolgálat 50 órájába beszámíthatóak, amit az iskola igazol. (Diákjainknak lehetősége van az óvodánkban vagy az általános iskolában megrendezésre kerülő rendezvényeken való segítség)

Fontos az időkeret, vagyis hogy a gyermek mikor hány órán keresztül teljesítheti a közösségi szolgálatot (részlet a törvényből):

 1. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

 1. a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
 2. b) tanítási időben a heti hat órát és
 3. ba) tanítási napon a napi két órát.
 4. bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. Az időbeli korlátozása a tevékenységeknek védelmet nyújthat a diákok számára.

Tevékenységek visszautasítása:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. Évi LXXXVIII. Törvény

9 § (2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

9§(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása

 1. Az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
 2. Jogszabályban vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

Károkozás:

9§ (4) Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem-felhívási kötelezettségének eleget tett.

10§ (1) Az önkéntes az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel.

Vita esetén a fogadó félnek kell bizonyítani az igazát.

Az egyesületek, szervezetek listája, akikkel a Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola kapcsolatban áll, a további elérhetőségekről (koordinátor neve, telefonszáma) a titkárságon lehet érdeklődni.

 

Egyesület/ Szervezet neve

címe

1.

Polgárdi Református Egyházközösség

Polgárdi

2.

ECHO Innovációs Műhely (Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda (Országos Diákparlament)

Székesfehérvár

3.

Rákóczi Utcai Óvoda

Székesfehérvár

4.

Kodály Zoltán Óvoda

Tatabánya

5.

Fejér György Városi Könyvtár

Keszthely

6.

Sárszentmiklósi Spotegyesület

Sárbogárd

7.

Székesfehérvár - Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközösség

Székesfehérvár

8.

Alba Öttusa SE.

Székesfehérvár

9.

ORKA Fehérvári Szinkronúszó Sportegyesület

Székesfehérvár

10.

HEROSZ Fejér Megyei Szervezete Fehérvári Állatotthon

Székesfehérvár

11.

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Székesfehérvár

12.

Kikerics Egyesület

Siófok

13.

Foki - Hegyi egyesület

Siófok

14.

Együtt Kőszárhegyért Közhasznú Egyesület

Kőszárhegy

15.

Soponya Nagyközség Önkormányzata

Soponya

16.

Csákvár Város Önkormányzata

Csákvár

17.

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskolája

Sárkeresztes

18.

Sárkeresztesi Református Egyházközösség

Sárkeresztes

19.

Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület

Székesfehérvár

20.

Egyesített Szociális Intézmény

Székesfehérvár

21.

Berekerdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda

Egerszalók

22.

Fehérvár Póló SE.

Székesfehérvár

23.

Thury - Vár Nonprofit Kft.

Várpalota

24.

Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi

25.

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Székesfehérvár

26.

Alpha Segítő Kéz Alapítvány az elhagyott és beteg állatokért

Székesfehérvár

27.

Alba Regia Spot Club

Székesfehérvár

28.

Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért

Székesfehérvár

29.

Maroshegyi Ifjúsági Egyesület

Székesfehérvár

30.

Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság

Székesfehérvár

31.

Úrhidai Polgárőrség

Úrhida

32.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Sárbogárd

33.

Tóvárosi Általános Iskola

Székesfehérvár

34.

Pátka Község önkormányzata

Pátka

35.

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

36.

Tó-Sport Kft.

Velence

37.

Felsővárosi Óvoda

Székesfehérvár

38.

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola

Pákozd

39.

Fejér Megyei Művelődési Központ

Székesfehérvár

40.

Alba Régia Sport Klub

Székesfehérvár

41.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár

42.

Gárdony Város Önkormányzata Fókusz Szociális Szolgálat

Gárdony

43.

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

Székesfehérvár

44.

Szegényeket Támogató Alapítvány

Székesfehérvár

45.

Tatabányai Benedek Elek Óvoda

Tatabánya

46.

Alba Regia Táncegyesület (ARE)

Székesfehérvár

47.

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola (ARAMI)

Székesfehérvár

48.

Hullám 91 UVE

Székesfehérvár

49.

Gyöngyvirág Óvoda

Székesfehérvár

50.

Peol and Pet Kft. Freddy Képességfejlesztő Ház

Kajászó, Székesfehérvár

51.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Érd

 

Bankó Zsuzsanna

közösségi szolgálat koordinátor

 

Ideiglenes felvételi lista

A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulók:

A felvételi döntésről a szülőket és tanulókat írásban is értesítjük.

Szóbeli felvételi

Tisztelt Szülő! Kedves Jelentkező Diák!

A középiskolai felvételi eljárásban intézményünkbe jelentekezett tanulók szóbeli meghallgatását 2020. február 20. (csütörtök), február 27. (csütörtök), március 4. (szerda) és március 6. (péntek) napokon 14.00 órától tartjuk.

A pontos időpontról az értesítést a megadott elérhetőségeken küldjük meg Önöknek.

részletes tájékoztató

Étkezés

11.hét (2020. március 09-13.)

Étkezési térítési díjak 2018. október 01-től:

Teljes menü ára:
5-12. évfolyamon  800.- Ft

Kedvezményes ár:            
(3 gyermekes család, tartós betegség esetén)

5-12. évfolyamon 420.- Ft

Rendelés és befizetés módja: péntekenként 13:00-16:00, vagy hétfőn 14:00-16:00 között a Koppány utcai portán, a heti menza befizetése az előrerendeléssel egyidőben.

A tárgynapi ebéd minden reggel 8:30-ig mondható le a 22/310-340 telefonszámon.

Az épületben az előre megrendelt menzán felül a'la cart étkezési lehetőséget is biztosítunk, díjszabása a kiszolgáló térben megtalálható.

Fel