Comenius

Iskolai vizsgarend

Intézményi szabályzat az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeiről,
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejéről, az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról és határidejéről


A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye, érdemjegyei és/vagy a tanulmányok alatti vizsgákon (osztályozó, különbözeti, pótló és javító; illetve intézményi vizsgán) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsga: általában egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Az egyedi esetekre jelen dokumentum és a jogszabályok alapján kell megoldást találni.

Különbözeti vizsga: tanulmányait az intézményben folytató diáknak kell tennie azokból a tárgyakból, melyeket máshol adott évfolyamon nem tanult, nem akkora óraszámban tanult vagy nem a célnyelven tanulta. Követelményei megegyezik az osztályozó vizsga követelményeivel.

Pótló vizsga: mikor a tanuló olyan vizsgát ismétel meg, amit neki fel nem róható okból meg se kezdett vagy nem tudta befejezni.

Javító vizsga: mikor a tanuló olyan tanulmányok alatti vizsgát ismétel meg, amit neki felróható okból meg se kezdett vagy nem fejezett be, illetve a tanév végi elégtelen osztályzatát javítja ki. Javítóvizsgát csak augusztus 15 és 31 között az igazgató által kijelölt időpontban lehet tenni.

Intézményi/beszámoltató vizsgák

angol nyelvi alapvizsga bizonyítvánnyal alátámasztott külső mérés kisérettségi próbaérettségi

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai:

December közepe: próbaérettségi a végzős évfolyamon
Január vége: osztályozó, különbözeti és pótló vizsgák
Május vége:
- angol nyelvi alapvizsga a kezdő évfolyamon,
- kisérettségi a végzés évét megelőző második évben
Augusztus vége: különbözeti, javító, pótló és osztályozó vizsgák.

Egyedi illetve rendkívüli esetekben az intézmény osztályozó és különbözeti vizsgát bármikor szervezhet, erről két hónapon belül az érintetteket írásban értesíti, annak menetéről tájékoztatja.

A vizsgára jelentkezés módja

A jelentkezéssel kapcsolatos ügyeket a titkárságon intézi az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes.
Különbözeti vizsgára az érkező diákok beiratkozásukkal jelentkeznek.

Osztályozó (félévi, év végi, szaktárgyi tanulmányokat záró) vizsgára az intézmény
automatikusan jelentkezteti tanulóit az alábbi esetekben:

 a tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 a tanulónak engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben tegyen eleget
 a tanulónak engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a tanuló mulasztásai alapján nem értékelhető, de a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Pótló és javítóvizsgára az intézmény automatikusan jelentkezteti azokat a vizsgázókat,akiknek a különbözeti vagy osztályozó vizsgája nem sikerült.
Intézményi/beszámoltató vizsgákra a diákok az adott évfolyamra lépéssel jelentkeznek.

Az osztályozó vizsgára jelentkezés határideje

Az eddig szabályzottaktól eltérő esetekben a diákok a tanév során bármikor jelentkezhetnek osztályozóvizsgára, de legkésőbb december 20-ig, vagy a tanév végéig (június 15.).

Az osztályozó és különbözeti vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A vizsgák követelményei a kerettantervre épülnek, annak kulcskompetenciáit, kompetenciafejlesztését, céljait, megfogalmazott feladatait és fejlesztési területeit veszi alapul. Szaktárgyi követelményként pedig az adott szaktárgy adott tanévre érvényes tanmenetében található témaköreire épül.

Mikor a diák nem az egész év anyagából vizsgázik, hanem annak csak egy részéből, akkor a vizsgáztató szaktanár javaslatára a tantestület ennek figyelembevételével csökkenti a szaktárgyi követelményeket. 

Az alábbi tárgyakból szervezünk osztályozó és különbözeti vizsgákat

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Emberismeret és etika
Célnyelv – Angol nyelv
Második idegen nyelv - Francia nyelv
Második idegen nyelv - Német nyelv
Második idegen nyelv - Olasz nyelv
Második idegen nyelv - Orosz nyelv
Második idegen nyelv - Spanyol nyelv
Matematika
Informatika
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Célnyelvi civilizáció

Az osztályozó és különbözeti vizsga menete

A vizsgán először az írásbeli részt kell teljesíteni, majd következik a szóbeli rész. A vizsga legalább 3 fős bizottság (elnök, kérdező, felügyelő tanár) előtt történik. A vizsgákat munkanapokon 8:00-tól szervezi az intézmény. Egy tanuló egy nap legfeljebb 3 tantárgyból vizsgázhat. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
Segédeszközről az intézmény gondoskodik.

Az osztályozó és különbözeti vizsga részei

Írásbeli vizsgán kizárólag az intézmény bélyegzőjével ellátott vizsgalapon (feladatlap, jegyzetlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A vizsga kezdetekor a vizsgázó az általa használt vizsgalapokon felvezeti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet. A vizsga időtartama 45 perc. Két írásbeli vizsga között 15 perc szünet van.

Szóbeli vizsga: Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel korábban meg kell jelennie a vizsgázónak. Felkészülésre 30 perc áll rendelkezésére, a kifejtésre pedig 15 perc. Több vizsga esetén a következő megkezdése előtt 15 perc pihenőidőt kap a vizsgázó, mely alatt a termet elhagyhatja.

A vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot. A felkészülési idő alatt az intézmény bélyegzőjével ellátott vizsgalapon jegyzetet készíthet, melyen feltünteti nevét, dátumot, szaktárgyat. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét maga határozza meg. Gondolatait azonban szabad előadásban kell elmondania, jegyzetét nem olvashatja fel. Segítség nélkül, önállóan felel.
A vizsgabizottság tagjai segíthetik, kérdezhetik a vizsgázót, ha az önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, feleletét befejezte. 15 perc leteltével a vizsgázó felelete félbe szakítható.

Sajátos nevelési igényű , a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő legalább 60, legfeljebb 90 perc, a szóbeli felkészülés 40 perc, tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használhat legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, a szóbeli vizsgát írásban teheti le.

Az értékelés szabályai

A vizsga során a vizsgázó három jegyet szerez. Legalább egy írásbelit és legalább egy szóbelit. A tantárgy természete dönti el, hogy melyik részből teljesít kettőt a vizsgázó. Az osztályozó vizsga végső jegyét a három jegy átlaga alapján a kerekítés szabályainak megfelelően állapítja meg a vizsgabizottság.
Szabálytalanság vagy tiltott segédeszköz használata esetén a felügyelő jelzi észrevételét, az eseményről jegyzőkönyv készül, mely alapján az igazgató dönt arról, hogy vizsga eredményét érdemben befolyásolta-e az eset vagy sem. Ha igen, a vizsga megismétlésre kerül.

A tanulmányok alatti vizsga követelmények, illetve külső mérések

Angol nyelvi követelmények

4 évfolyamos képzés esetén:
    9. tanév folyamán B2,
    11. tanév végéig C1.

A fenti táblázatban megfogalmazottak minden tanulóra érvényes elvárások, amiket külső méréssel, adott évfolyamra előírt nyelvvizsga-bizonyítvány felmutatásával kell igazolniuk.

 Az angol nyelvi alapvizsgát az 5 évfolyamos képzés 9. nyelvi előkészítő osztály májusában szervezzük. Mentességet azok kapnak, akik B2 nyelvvizsga bizonyítványt be tudnak mutatni a vizsga időpontja előtt. A vizsga egy középfokú B2 nyelvvizsga szintnek megfelelő belső mérés, mely tartalmát és formáját tekintve igazodik az ECL nyelvvizsga rendszerhez.
 A kisérettségi során a diákok magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, és egy szabadon választott természettudományos tárgyból (biológia, fizika, földrajz, kémia) a tanítás nyelvén az addig tanult tananyagaiból az érettségi feltételeinek megfelelően vizsgáznak
 A próbaérettségi során a diákok magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol és az összes általuk választott tárgyból az érettségi feltételeinek megfelelően vizsgáznak
 2. idegen nyelvből elvárt a középfokú nyelvvizsga 
 Az informatika tananyag az ECDL vizsgának megfelelően épül fel, így a 7 modul megszerzése elvárt.

 

Vizsgák 2024.

Az osztályozó, javító- és különbözeti vizsga időpontja:

2024. augusztus 26-27. hétfő - kedd

10:00 óra

A részletekről minden érintettet e-mailben és a Microsoft Teamsen is értesítünk.

Konzultáció: 2024. augusztus 21. (szerda) 10.00

ISKOLA BEMUTATÓ

Tisztelt Szülők! Kedves érdeklődő diák!

Azoknak a családoknak, akik nem tudtak részt venni a november 27-i nyilt napon, lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy előre egyeztetett napon meglátogassák iskolánkat, ahol egy beszélgetés alkalmával bemutatjuk az intézményt, válaszolunk a kérdéseikre, egy-egy tanórát is meglátogathatnak és beszélgethetnek a diákjainkkal, pedagógusainkkal.
Kérjük, ezzel kapcsolatban keressék Kis Franciska iskolatitkárt a 30/6888-333-as telefonszámon.
Szeretettel várjuk Önöket!

Étkezés

MENÜ

2024. április 15-19.

Rendelés módja: péntekenként 14:00 óráig a Koppány utcai portán, vagy online péntek 15:00 óráig. A menza befizetése a kiküldött számla alapján történik.

Hiányzás, betegség esetén a szülő 8:30-ig tudja lemondani a Koppány utcai portán (22/310-340 telefonszámon) a napi vagy a távolléttel érintett időszakra szóló étkezést, étkezéseket.

 

Eseménynaptár

< 2024 Július >

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ECL Vizsgahely

Fel