Comenius

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákunk!

Tájékoztatni szeretném Önöket a közösségi szolgálat teljesítésének törvényi hátteréről, jellemzőiről, menetéről és dokumentálásáról. Valamint az iskolával kapcsolatban álló szervezetekről és egyesületekről.

2016.
január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Törvényi háttér:

 • A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat),

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

 • A Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium Pedagógiai Programjának részeként a Közösségi Szolgálat Szabályzata szabályozza a közösségi szolgálat elvégzését.

A közösségi szolgálat keretein között folytatható tevékenységek területei:

 • egészségügyi (kórházak, idősek otthona stb.),
 • szociális és jótékonysági (pl.: Székesfehérvári Nagy Családosok Egyesülete)
 • oktatási (bölcsődék, óvodák, iskolák, Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola mentor programja), 
 • kulturális és közösségi (művelődési házak, könyvtárak, kulturális és sport egyesületek),
 • környezet- és természetvédelemi, 
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat legfőbb jellemzői:

 • Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják,
 • 50 óra teljesítése kötelező, ebből 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás, amit az iskola igazol a foglalkozásokon résztvevő diákoknak,
 • a tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket, de tanévente csak három szervezetet választhatnak,
 • a tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés,
 • a bevont tanulók a 9-11. évfolyam tanulói (esetenként utolsó évfolyamos tanulók). Törekedni kell az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre.
 • a fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából szakmai koordinátort (vagy mentort) nevez meg;
 • az iskola iskolai koordinátort rendel a fogadó szervezetekhez;
 • a tanuló a tevékenységéről foglalkozási naplót vezet, melyet a szakmai és az iskolai koordinátor hitelesít;
 • a szolgálat megkezdését jelentkezési lapon kell az intézménynek jelezni (minden tanév elején), a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg,
 • az osztályfőnök dokumentálja a teljesítést: napló, törzskönyv, bizonyítvány.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

- a tanuló által kitöltött jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát, minden tanévre vonatkozóan,

- az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,

 • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazolás átvétele a 12. évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány átvételével egy időben történik.
 • külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. Diákjainknak csak azon szervezeteknél végzett közösségi szolgálati tevékenységét áll módunkban elfogadni, mely szervezettel az Iskolának van együttműködési megállapodása!

Az iskolában végezhető tevékenységek:

 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy idősebb diákként a fiatalabbakat vagy egymást, a tanórák után, mentorálják, a tanulásban segítsék. Természetesen erősen ellenőrzötten, a mentor (közösségi szolgálatot végző diák) és az iskola együttműködési megállapodás írnak alá.
 • Az iskola más egységeiben történő programok szervezésében, kivitelezésében segítenek ezek a közösségi szolgálat 50 órájába beszámíthatóak, amit az iskola igazol. (Diákjainknak lehetősége van az óvodánkban vagy az általános iskolában megrendezésre kerülő rendezvényeken való segítség)

Fontos az időkeret, vagyis hogy a gyermek mikor hány órán keresztül teljesítheti a közösségi szolgálatot (részlet a törvényből):

 1. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

 1. a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
 2. b) tanítási időben a heti hat órát és
 3. ba) tanítási napon a napi két órát.
 4. bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. Az időbeli korlátozása a tevékenységeknek védelmet nyújthat a diákok számára.

Tevékenységek visszautasítása:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. Évi LXXXVIII. Törvény

9 § (2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

9§(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása

 1. Az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
 2. Jogszabályban vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

Károkozás:

9§ (4) Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem-felhívási kötelezettségének eleget tett.

10§ (1) Az önkéntes az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel.

Vita esetén a fogadó félnek kell bizonyítani az igazát.

Az egyesületek, szervezetek listája, akikkel a Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola kapcsolatban áll, a további elérhetőségekről (koordinátor neve, telefonszáma) a titkárságon lehet érdeklődni.

Egyesületek/  Nonprofit Szervezetek/ Alapítványok/ Állami intézmények

Székhely

A tehetséges Zenészekért Alapítvány

Székesfehérvár

Adony Város Önkormányzata

Adony

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány

Budapest, Székesfehérvár

Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért

Székesfehérvár

Alba Öttusa SE.

Székesfehérvár

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola (ARAMI)

Székesfehérvár

Alba Regia Sport Club

Székesfehérvár

Alba Regia Táncegyesület (ARE)

Székesfehérvár

Alba Volán Sportclub

Székesfehérvár

Alpha Segítő Kéz Alapítvány az elhagyott és beteg állatokért

Székesfehérvár

Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája

Székesfehérvár

Árpád Úti Óvoda

Székesfehérvár

Bajai Óvodaigazgatóság

Baja

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola

Balatonszabadi

Berekerdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda

Egerszalók

Bodajk Város Önkormányzata Városi Könyvtár

Bodajk

Colosseum Boksz Club

Pákozd

Curling Egylet

Székesfehérvár

Csákvár Város Önkormányzata

Csákvár

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

Székesfehérvár

DKKA - Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.

Dunaújváros

Dragon Steel SC

Dunaújváros

Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület

Dunaújváros

ECHO Innovációs Műhely

Székesfehérvár

Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület

Mór

Egyesített Szociális Intézmény

Székesfehérvár

Együtt Kőszárhegyért Közhasznú Egyesület

Kőszárhegy

Fehérvár Póló SE.

Székesfehérvár

Fehérvárért Vízilabda SE

Székesfehérvár

Fehérvári Enthroners S.E.

Székesfehérvár

Fejér György Városi Könyvtár

Keszthely

Fejér Megyei Diáksport Egyesület

Székesfehérvár

Fejér Megyei Művelődési Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia

Székesfehérvár

Felsővárosi Óvoda

Székesfehérvár

Fezen Művészeti és Jószolgálati Alapítvány

Székesfehérvár

Fiatalok Fehérvárért Egyesület (FIFE)

Székesfehérvár

Floriana Könyvtár és közösségi Tér

Csákvár

Foki - Hegyi egyesület

Siófok

Főnix Gold Fc

Székesfehérvár

Free Spirit Tánc- Sport Egyesület

Székesfehérvár

Gárdony Város Önkormányzata Fókusz Szociális Szolgálat

Gárdony

Gárdonyi Városi Sportclub

Agárd

Gyöngyvirág Óvoda

Székesfehérvár

HEROSZ Fejér Megyei Szervezete Fehérvári Állatotthon

Székesfehérvár

Hétpettyes Óvoda Mese-Vár Tagóvodája

Székesfehérvár

Hullám 91 UVE

Székesfehérvár

Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány

Székesfehérvár

Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Budapest

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha

Iszkaszentgyörgy

Iszkaszentgyörgy KSE

Iszkaszentgyörgy

Isztimér Község Önkormányzata

Isztimér

Kicsi Kincsem Óvoda

Székesfehérvár

Kikerics Egyesület

Siófok

Kodály Zoltán Óvoda

Tatabánya

Luky Horse Lovarda

Szabadbattyán

Magyar Asztalitenisz Szövetség

Budapest

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Budapest

Magyar Nemzeti Levéltár

Székesfehérvár

Magyar Szörf Akadémia SE (MSZA)

Budapest

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete

Székesfehérvár

Maroshegyi Ifjúsági Egyesület

Székesfehérvár

Nyim-i Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú egyesület

Nyim

Óriások Jégkorong SE

Ajka

ORKA Fehérvári Szinkronúszó Sportegyesület

Székesfehérvár

Országos Mini - Futball Szövetség

Sárszentmihály

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola

Pákozd

Palotasport Nonprofit Kft.

Várpalota

Pátka Község Önkormányzata

Pátka

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Érd

Polgárdi Református Egyházközösség

Polgárdi

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola

Polgárdi

Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Rácalmás

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Rácalmás

Rákóczi Utcai Óvoda

Székesfehérvár

Red Horse Ranch Lovas Egyesület

Pátka

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Sárbogárd

Sárkeresztesi Református Egyházközösség

Sárkeresztes

Sárszentmiklósi Spotegyesület

 Sárbogárd

Siófok Város Óvodája

Siófok

Sió-Sakk S.C.

Siófok

Soponya Nagyközség Önkormányzata

Soponya

Sport- Önként Egyesület

Budapest

Sportváros Nonprofit Kft.

Ajka

Szegényeket Támogató Alapítvány

Székesfehérvár

Székesfehérvár - Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközösség

Székesfehérvár

Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság

Székesfehérvár

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskolája

Sárkeresztes

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola

Székesfehérvár

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár

Sziront'Art Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

Besnyő

Szociál Klub Alapítvány A Rászorulókért

Székesfehérvár

Szörfbázis (SurfCore) Sport Klub

Velence

Táci Református Egyházközség

Tác

Talentum Iskola

Tata

Tatabányai Benedek Elek Óvoda

Tatabánya

Teljes Élet" Szociális Alapítvány

Söréd

Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület

Székesfehérvár

Thury - Vár Nonprofit Kft.

Várpalota

Tó-Sport Kft.

Velence

Tóvárosi Általános Iskola

Székesfehérvár

Úrhidai Polgárőrség

Úrhida

V.K.K.K.K. SE

Sukoró

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Kirendeltség

Veszprém

Viktória Rehabilitációs Központ

Székesfehérvár

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Székesfehérvár

Zámolyi Mesevár Óvoda

Zámoly

Zámolyi Polgárőr Egyesület

Zámoly

Bankó Zsuzsanna

közösségi szolgálat koordinátor

 

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Felvételizők!

Köszönjük, hogy jelentkezésével megtisztelte iskolánkat.
A tanulmányi pontok és a szóbeli felvételi eredménye alapján az alábbi tanulókat szívesen látjuk iskolánk diákjai között a 2023/24-es tanévtől:

Ideiglenes felvételi jegyzék

Eseménynaptár

< 2023 Június >

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Szóbeli felvételi

Tisztelt Szülő! Kedves Jelentkező Diák!

A középiskolai felvételi eljárásban intézményünkbe jelentekezett tanulók szóbeli meghallgatását 2023. 03.07 (kedd), 03.08 (szerda) vagy 03.09 (csütörtök) napon 13.00 órától tartjuk.

Vizsga részei:

 • angol nyelvű szintfelmérő feladatlap kitöltése
 • magyar nyelvű kötetlen beszélgetés
 • angol nyelvtudás felmérésére egy mindennapi témájú (család, sport, hobbi,) beszélgetés

 Kérjük, az alábbi dokumentumokat tájékoztató jelleggel hozza magával: 

 • nyelvvizsga bizonyítvány, vagy eredmény
 • sport eredmény
 • személyi igazolvány/útlevél

A pontos részleteket a felvételi során megadott értesítési e-mail címre küldjük.
Amennyiben kérdésük van a szóbeli felvételivel kapcsolatban, kérem keressék Kis Franciska iskolatitkárt a 22/512-130, vagy 30/6-888-333 telefonszámokon, vagy a
kettannyelvu@comenius.hu e-mail címen. 

Köszönjük, hogy iskolánkat választotta! 

Szeretettel várjuk Önöket a személyes találkozón! 

 

ECL Vizsgahely

Extra tanulmányi csomag

JELENTKEZÉSI LAP

A középszintű és az emelt szintű érettségi jeles teljesítése érdekében a tanuló és a szülő a 11. és a 12. évfolyamokon a tanulmányokat jelentős mértékben segítő tanulmányi csomagot választhat. 

A csoport létszáma 4-8 fő. 

A képzési időszak október első hetétől április utolsó hetéig tart. 

A foglalkozások a koradélutáni időszakban kerülnek megtartásra, a 6-7-8. órában. 

A tanulók évfolyamonként több tanulmányi csoport munkájában is részt vehetnek.
A csoport létszáma maximum 8 fő.
 

A tanulmányi csomagok óradíja 2.400.-Ft/óra,
a szülővel megkötendő szerződés keretében.
 

A jelentkezés a honlapon keresztül történik, érkezési sorrendben kerülnek a tanulók rögzítésre. 

A jelentkezési határidő 2022. szeptember 19. hétfő 

A Comeniusban tanuló fiatalok a fenti határidőig elsőbbséget élveznek :-)

A csoporthoz csatlakozni október 1. után nem lehet, csak igazgatói engedéllyel. 

 

Örömmel várjuk a tanulni vágyó fiatalok jelentkezését! 

Fel