Comenius

Érettségi vizsga

Végzős tanulóink fél évvel az érettségi vizsgák előtt próbaérettségit tesznek. A választásuknak megfelelő közép- vagy emelt szintű, az előző évek anyagaiból összeállított írásbeli dolgozatot írnak az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelő körülmények között. Egy hónappal később szóbeli témakörök alapján szóbeli vizsgákon is részt vesznek, így még időben lehetőségük van felmérni és kiegészíteni tudásukat. Ezt a vizsgát a diákok és a tanárok is nagyon komolyan veszik, a próbaérettségin szerzett érdemjegy beleszámít az év végi osztályzatba is.

 

Az érettségi vizsgák szabályainak változásai 2014. január 1-től

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban vizsgaszabályzat) 2012. évi módosítása következtében az alábbi változások lépnek életbe 2014. január 1-től.

I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások
Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése eseten – csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában mar csak az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot eggyel, illetve kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, és csak idegen nyelvből, illetve informatikából. A 2014/2015. tanévtől az október-novemberi vizsgaidőszakokban már nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére. A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni. Változatlan az a szabály, amely értelmében azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, ám a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgával minősíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatágytól függetlenül (azaz nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek es az informatika vizsgák).

II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások Azok a tanulok, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejeztek (vagyis az év végen nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek. A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

III. Az érettségi vizsga szabályainak később életbe lépő változásai Közösségi szolgálat A 2016. január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

IV. Jogszabályok − Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet − Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet − A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet − A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet − 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

Érettségi időpontok a 2015. május-júniusi vizsgaidőszakban:


Tantárgyi tájékoztatók

angol célnyelvi civilizázió vizsgakövetelmények angol nyelv vizsgakövetelmények biológia vizsgakövetelmények

 dráma és tánc vizsgakövetelmények

ének-zene vizsgakövetelmények

fizika vizsgakövetelmények

földrajz vizsgakövetelmények francia nyelv vizsgakövetelmények informatika vizsgakövetelmények kémia vizsgakövetelmények
magyar nyelv és irodalom vizsgakövetelmények matematika vizsgakövetelmények mozgóképkultúra és médiaismeretek vizsgakövetelmények német nyelv vizsgakövetelmények olasz nyelv vizsgakövetelmények
rajz és vizuális kultúra vizsgakövetelmények spanyol nyelv vizsgakövetelmények társadalomismeret vizsgakövetelmények testnevelés vizsgakövetelmények

történelem
vizsgakövetelménye
k

 

Vizsgaleírások

 

 angol célnyelvi civilizáció
vizsgaleírás
angol nyelv
vizsgaleírás
biológia
vizsgaleírás
dráma és tánc vizsgaleírás ének-zene
vizsgaleírás
fizika
vizsgaleírás
földrajz
vizsgaleírás
francia nyelv
vizsgaleírás
informatika
vizsgaleírás
kémia
vizsgaleírás
 magyar nyelv és irodalom
vizsgaleírás
matematika
vizsgaleírás
mozgóképkultúra és médiaismeretek
vizsgaleírás
művészettörténet
vizsgaleírás
német nyelv
vizsgaleírás
olasz nyelv
vizsgaleírás
 rajz és vizuális kultúra
vizsgaleírás
spanyol nyelv
vizsgaleírás
társadalomismeret
vizsgaleírás
testnevelés
vizsgaleírás
történelem vizsgaleírás        

 

Jelentkezéssel kapcsolatos további információk, jogszabályi hivatkozások:

 

Jelentkezési útmutató

A 2014/2015. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában megjelölhető vizsgafajták a következők: rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló, javító valamint előrehozott érettségi vizsga.

2.1. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

2.2. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga.

2.3. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.

 

2.4. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.

 

2.5. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése.

 

2.6. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

 

2.7. Előrehozott érettségi vizsga - a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén – a középiskolai tanulmányok várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga. Előrehozott érettségi vizsga csak a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából lehetséges.

 

2.8. Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet továbbá a kormányhivatalnál bármely érettségi vizsgatárgyból a május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 12. § (16)). A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó éves tanulójának az érintett vizsgatárgyból nem kell teljesíteni a vizsgára bocsátás követelményeit (tehát az érettségi vizsga megkezdéséhez nem kell osztályozó vizsgát tennie az adott vizsgatárgyból Magyarországon).

 

Az érettségi jelentkezési lapot 2015. február 16-áig kell leadni (A jogszabályban meghatározott jelentkezési határidő 2015. február 15-e, de ez 2015-ben vasárnapra esik). A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot – a megfelelő csatolt dokumentumokkal együtt – személyesen kell benyújtani. Az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés érvénytelen! A benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. (Ez érvényes a határon túli vizsgázókra is.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok:

Ha a vizsgázó az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a Jelentkezési lap mellékletei pont alatt megtalálható, megfelelő nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:

 • Informatika - középszintű vizsga esetén (4/A. vagy 4/B. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.)
 • Testnevelés - középszintű vizsga esetén (7. számú melléklet)
 • Biológia - középszintű vizsga esetén (9. számú melléklet)

További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a www.oktatas.hu honlapon talál.

Előrehozott érettségi vizsgára a május-júniusi vizsgaidőszakban csak idegen nyelvből és informatikából lehet jelentkezni (kivéve a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán tanulókat, akik bármely vizsgatárgyból letehetik az előrehozott érettségi vizsgát).

Vizsgadíjak

 1. A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok:
  Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
  A fizetendő vizsgadíj összege:
  • Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2015-ben 16.000 - Ft).
  • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2015-ben 26.000 - Ft).

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.
Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni.

Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet:

  • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
  • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a kinyomtatott jelentkezés lap jobb felső sarkában található, és 15 számból áll.
A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása:

 

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

VIZSGATÁRGY

írásbeli

gyakorlati

szóbeli

írásbeli

gyakorlati

szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Történelem

1

-----

1

1

-----

1

Matematika

1

-----

1*

1

-----

1

Angol nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Német nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Francia nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Olasz nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Spanyol nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Orosz nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Fizika

1

-----

1

1

-----

1

Kémia

1

-----

1

1

-----

1

Biológia

1

-----

1

1

-----

1

Földrajz

1

-----

1

1

-----

1

Informatika

-----

1

1

-----

1

1

Testnevelés

-----

1

1

-----

1

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

1

-----

-----

-----

-----

Angol célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

(*) Szóbeli vizsgarész középszinten csak akkor van, ha az írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot, de nem éri el a 25 %-ot!

 

VII. Jogi útmutató

 1. A jelentkezési lapot azok tölthetik ki, akik megfelelnek az I.1. pontban meghatározott feltételeknek és rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító, pótló illetve a 2.8. pontban leírtak szerinti előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni.
 2. A jelentkezés a középiskolai illetve érettségi bizonyítvány megszerzése óta eltelt időtől függetlenül benyújtható.
 3. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Tehát a javító és pótló érettségi vizsgákat is az új vizsgarendszer szerint kell letenni.
 4. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (2)).
 5. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (4)). Kiegészítő érettségi vizsgára kizárólag az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
 6. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (6)). A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.
 7. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (9)). Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
 8. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (8)). Javító érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
 9. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (7)). Azoknak a vizsgázóknak, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén, azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetniük a jelentkezési lapon, amelyből van már érettségi vizsgaeredményük. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
 10. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre a magyarországi középiskolában oktatott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (3)). Továbbá a sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet továbbá a kormányhivatalnál bármely érettségi vizsgatárgyból a május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 12. § (16)).
 11. A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázót a szakértői bizottság véleménye alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.) A vizsgázó részére – amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (A vizsgaidőszak rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete szabályozza.)

 

 

 

 

Étkezés

MENÜVÁLASZTÁS

2021.02.08-12.

Február havi étlap

Rendelés módja: péntekenként 13:00-16:00 között a Koppány utcai portán, vagy a fenti linken online péntek 16:00 óráig. A menza befizetése a kiküldött számla alapján történik.

Hiányzás, betegség esetén a szülő 8:30-ig tudja lemondani a Koppány utcai portán (22/310-340 telefonszámon) a napi vagy a távolléttel érintett időszakra szóló étkezést, étkezéseket.

 

Eseménynaptár

< 2021 Március >

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Fel